مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
10G -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Pro - 50MB - دویست مگابایت فضا سایر امکانات نا محدود

10Mb - ده مگابایت فضا سایر امکانات نا محدود

Pro -100Mb - صد مگابایت فضا سایر امکانات نا محدود

Pro -200Mb - دویست مگابایت فضا سایر امکانات نا محدود

Pro -500Mb - پانصد مگابایت فضا سایر امکانات نا محدود

Pro-1Gb - یک گیگابایت فضا سایر امکانات نا محدود

Pro-2Gb - دو گیگابایت فضا سایر امکانات نا محدود

Pro-3Gb - سه گیگابایت فضا سایر امکانات نا محدود

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Pro-4Gb - چهار گیگابایت فضا سایر امکانات نا محدود

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Pro-5Gb - پنج گیگابایت فضا سایر امکانات نا محدود

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.196.215.69) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution